Perfil del contratante

A continuación mostramos información sobre nomeamentos, candidaturas e contratos realizados polo concello.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “AMPLIACIÓN SANEAMENTO EN QUEIRÍS ...

19 de abril de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día catorce de abril de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “ILUMINACIÓN PÚBLICA PARA ...

19 de abril de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día catorce de abril de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “ACERAS XORA-FONTELO 3ª FASE E ...

23 de marzo de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día quince de marzo de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “INSTALACIONS DE AFORRO ENERXÉTICO ...

23 de marzo de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día quince de marzo de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “INSTALACIÓNS DE AFORRO ENERXÉTICO ...

23 de marzo de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día quince de marzo de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL “MELLORA E ADAPTACIÓN PARQUES INFANTÍS ...

16 de noviembre de 2009

Provisionais

Pola presente comunícase que a Xunta de Goberno Local, en sesión feita o dezaseis de novembro de dous mil nove, por unanimidade dos asistentes acordou adxudicar provisionalmente a obra denominada ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL “MELLORA E ADAPTACIÓN PARQUES INFANTÍS ...

16 de noviembre de 2009

Provisionais

Pola presente comunícase que a Xutna de Goberno Local, en sesión feita o dezaseis de novembro de dous mil nove, por unanimidade dos asistentes acordou adxudicar provisionalmente a obra denominada ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “MEJORA DE INSTALACIONES DE ...

04 de noviembre de 2009

Provisionais

Pola presente comunícase que a Xunta de Goberno Local, en sesión feita o 3 de novembro de 2009, por unanimidde dos asistentes acordou adxudicar provisionalmente a obra financiada pola Deputación ...

Ver información completa

AXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “PAVIMENTACIÓN VIAS ARMEA, COLANTRES ...

01 de junio de 2009

Provisionais

Pola presente se comunica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día 8 de maio de 2009, por unanimidade dos asistentes, adxudicouse provisionalmente á empresa Construcciones Rocha ...

Ver información completa