LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL E DATA DE EXAME PROCESO SELECTIVO AXENTE IGUALDADE

27/03/2018

Contenido

Pola presente faise público que o Sr. Alcalde, con data de hoxe 27 de marzo de  2018, dictou o seguinte:

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

 

Vista a Resolución da Alcaldía do día 1 de marzo de 2018, pola que se aprobaron as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal dun posto de Axente de Igualdade,

Visto que foi publicada a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia número 45 de 6 de marzo de 2018 e publicado no Perfil do Contratante da páxina web do Concello de Coirós (www.coiros.es),

Visto que, de conformidade coas bases aprobadas e publicadas, publicouse a lista provisional de admitidos e excluídos, na que se daba o prazo de tres días para a presentación de alegacións ou achega de documentación,

Visto que foron corrixidos, dentro do prazo establecido para iso, os defectos que constituían os motivos de exclusión dos seguintes aspirantes: Dona Aurora Antúnez Riazor, dona Ana Isabel González Torreiro e dona Begoña Rodríguez Fernández, pola presente

 

RESOLVO

Primeiro.- Aprobar as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as á referida praza, que se transcriben a continuación:

 

Aspirantes admitidos/as provisionalmente:

Número

Apelidos e Nome

DNI

1

Alarza Bermúdez, Pilar

52.864.871 S

2

Antúnez Riazor, Aurora

33.330.802 F

3

Boga Martínez, Jorge

47.404.330 L

4

Castro Faria, Alexandra

15.490.292.E

5

Fernández Folgueira, Alba

33.555891 H

6

García Castro, Berta

32.830.582 Z

7

González Torreiro, Ana Isabel

46.898.623 J

8

Rodríguez Fernández, Begoña

33.323.475 V

9

Rodríguez Morodo, María

33.559.897 E

10

Ruiz Martínez, Jessica

15.480.562 K

 

Aspirantes excluídos definitivamente:

Núm.

Apelidos e Nome

DNI

Motivo de exclusión

1

Argiz Fernández, María Carmen

76.623.575 H

Documentación sin compulsar. Incumple base 4ª.3.

La documentación presentada no justifica el apartado f) de la base 3ª.

2

Costoya Boado, María Jesús

78.789.470 A

Documentación sin compulsar. Incumple base 4ª.3.

La documentación presentada no justifica el apartado f) de la base 3ª.

3

López Muiño, Almudena

32.702.473 S

Documentación sin compulsar. Incumple base 4ª.3.

La documentación presentada no justifica el apartado f) de la base 3ª.

4

Sánchez Pedreira, Manuel

53.308.422 B

La documentación presentada no justifica el apartado f) de la base 3ª.

 

Segundo.- Designar os membros do Tribunal, que serán os seguintes:

PRESIDENTE

Titular: D.Antonio Gómez-Iglesias Casal, Secretario-Interventor do Concello de Coirós.

Suplente: D. Jorge Eduardo Rodríguez Fernández, Secretario do Concello de Paderne..

 

VOGAIS

1.° VOGAL

Titular: Dª. Ana Mª Ocampo Pérez-Gorostiaga, Secretaria- Interventora do Concello de Aranga.

Suplente: D. Mª del Mar Pérez Caamaño, Secretaria-Interventora do Concello de Sobrado.

 

 2.° VOGAL

Titular: Dª. María del Rosario Cal Dopico, Traballadora Social do Concello de Coirós

Suplente: Dª. Mercedes García Prego, Traballadora Social do Concello de Betanzos.

 

SECRETARIO (SIN VOTO)

Titular: D. Pablo Vara Fiaño, Auxiliar administrativo do Concello de Coirós.

Suplente: D. María José Dobén Faraldo, Auxiliar administrativo do Concello de Coirós.    

 

Tercero.- Asesora en la materia, doña Begoña Riveira Barros, abogada especializada en temas de igualdad.

 

Cuarto. Fixar o día 5 de abril de 2018, ás 9:30 horas, para realizar o exercicio do procedemento selectivo no Edificio de usos múltiples do Concello de Coirós, sito en Coirós de Arriba, 55A.

 

Quinto. A inclusión dos aspirantes na lista de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración municipal de que reúnen os requisitos esixidos para seren nomeados funcionarios, requisitos que deberán acreditarse con posterioridade de acordo co establecido nas bases reguladoras da convocatoria.

O que resolvo para o seu cumprimento e para os efectos oportunos.

 

A presente resolución, que pon fin á vía administrativa, é susceptible de interposición de recurso potestativo de reposición perante o Presidente, no prazo dun mes dende a data de publicación; ou directamente de recurso contencioso-administrativo nos termos e prazos sinalados na Lei 29/1998, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Todo iso, sen prexuízo de que se poida exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

Descargas de archivos