LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS PROCESO SELECTIVO AXENTE DE IGUALDADE

20/03/2018

Contenido

Pola presente faise  público  que , con data 20 de marzo de 2018, o Sr. Alcalde Presidente ditou a seguinte:

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

 

Vista a Resolución da Alcaldía do día 1 de marzo de 2018, pola que se aprobaron as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal dun posto de Axente de Igualdade,

Visto que foi publicada a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia número 45 de 6 de marzo de 2018 e publicado no Perfil do Contratante da páxina web do Concello de Coirós (www.coiros.es),

Visto que, de conformidade coas bases aprobadas e publicadas, rematou o prazo de presentación de solicitudes, pola presente

 

RESOLVO

Primeiro.- Aprobar as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as á referida praza, que se transcriben a continuación:

Aspirantes admitidos/as provisionalmente:

Número

Apelidos e Nome

DNI

1

Alarza Bermúdez, Pilar

52.864.871 S

2

Boga Martínez, José

47.404.330 L

3

Castro Faria, Alexandra

15.490.292.E

4

Fernández Folgueira, Alba

33.555891 H

5

García Castro, Berta

32.830.582 Z

6

Rodríguez Morodo, María

33.559.897 E

7

Ruiz Martínez, Jessica

15.480.562 K

 

Aspirantes excluídos provisionalmente:

Núm.

Apelidos e Nome

DNI

Motivo de exclusión

1

Antúnez Riazor, Aurora

33.330.802 F

Documentación sin compulsar. Incumple base 4ª.3.

2

Argiz Fernández, María Carmen

76.623.575 H

Documentación sin compulsar. Incumple base 4ª.3.

La documentación presentada no justifica el apartado f) de la base 3ª.

3

Costoya Boado, María Jesús

78.789.470 A

Documentación sin compulsar. Incumple base 4ª.3.

La documentación presentada no justifica el apartado f) de la base 3ª.

4

González Torreiro, Ana Isabel

46.898623 J

Documentación sin compulsar. Incumple base 4ª.3.

5

López Muiño, Almudena

32.702.473 S

Documentación sin compulsar. Incumple base 4ª.3.

La documentación presentada no justifica el apartado f) de la base 3ª.

6

Rodríguez Fernández, Begoña

33.323.475 V

Falta compulsa do título Curso Violencia sobre a Muller. Incumple base 4ª.3.

7

Sánchez Pedreira, Manuel

53.308.422 B

La documentación presentada no justifica el apartado f) de la base 3ª.

 

Segundo.- Facer saber, aos aspirantes excluídos provisionalmente, que dispoñen dun prazo de tres días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación da presente resolución no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e na páxina web do concello (www.coirós.es) para presentar as reclamacións que consideren oportunas ou para presentar a documentación necesaria para corrixir as deficiencias observadas.

No caso de non presentar as reclamacións ou documentación no rexistro do concello de Coirós e facelo noutro dos putos que permite o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, os presentadores deberán necesariamente enviar dentro do prazo establecido (tres días hábiles) copia escaneada da xustificación da presentación no rexistro que se utilice ao fax 981 79 62 56 ou ao correo electrónico coiros@coiros.es. No caso de non presentar dita copia dentro do prazo dos tres días as reclamación e documentación presentadas non se terán por presentadas.

 

Coirós, 20 de marzo de 2018

EL ALCALDE

 

Asdo.: Francisco Quintela Requeijo

Descargas de archivos