ANUNCIO DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

06/03/2018

Contenido

No Boletín Oficial  da  Provincia  da Coruña no número  45 de data de hoxe 6 de marzo de  2018, sae publicado o seguinte anuncio de licitación: 

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 2 marzo de 2018 aprobouse o expediente de contratación, mediante procedemento aberto con varios criterios de valoración, para a prestación do Servizo de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos do Concello de Coirós, de acordo coas seguintes características:

Entidade adxudicadora: Concello de Coirós, expediente RB1/2018 tramitado en la Secretaría.

Obxecto do contrato: Prestación do Servizo de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos. CPV: 90511300-5

Prazo: 4 anos, dende o día seguinte á formalización do contrato.

Tramitación procedemento: Ordinaria, procedemento aberto con varios criterios de adxudicación.

Orzamento: 50.000 euros (41.322,00 + 8.678,00 de IVE) anuais.

Valor estimado: 165.288 euros.

Clasificación: Non se esixe. Para acreditar de solvencia: Grupo R, Subgrupo 5, Categoría 1

Garantía: Definitiva 5% do importe de adxudicación.

Obtención de documentación: Concello de Coirós, teléfono 981796414, paxina web www.coiros.es, mail: secretaria@coiros.es

Presentación de ofertas: Rexistro do Concello de Coirós e nos lugares previstos no artigo 16.4 da lei 39/2015

Prazo de presentación de ofertas: 15 naturais desde o seguinte a última publicación no BOP ou no perfil do contratante.

Documentación a presentar: ver cláusula 7 do Prego de cláusulas administrativas

Criterios de valoración:

a) Oferta económica: ata un máximo de 51 puntos

b) Plan de xestión do servizo: ata un máximo de 40 puntos

c) Redución da antigüidade do camión a utilizar: ata un máximo de 9 puntos.

Información adicional: secretaria@coiros.es

Coirós 2 de marzo de 2018

O ALCALDE

Asd.: Francisco Quintela Requeijo

Descargas de archivos