ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO POS 2017 "MELLORA ILUMINACIÓN PUBLICA EN CASAL"

13/07/2017

Contenido

ANUNCIO DE LICITACIÓN

 

Contratación da obra incluída no POS 2017Mellora iluminación pública en Casal

 

I.- Obxecto do contrato: a execución da obra Mellora iluminación pública en Casal

 

II.- Tipo de licitación: 45.667,55 €, IVE engadido

 

III.- Dependencia onde estará de manifesto o expediente administrativo: Secretaría Xeral do Concello de Coirós, Coirós de Arriba 16, 15316 Coirós. De luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas.

 

IV.- Prego de cláusulas administrativas que rexe o contrato: O prego de cláusulas administrativas particulares para a adxudicación do presente contrato de obra, por procedemento negociado sen publicidade obrigatoria, e con publicación de anuncio en Perfil do contratante foi aprobado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión de data 11/07/2017.-

 

V.- Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato, excluído o IVE.

 

VI.- Lugar e prazo de presentación de proposicións: no rexistro Xeral do Concello de Coirós en horario de atención ao público, no prazo de oito días naturais contados dende o día seguinte á publicación do presente anuncio no perfil do contratante.

 

Coirós, 13 de xullo do 2016.

O alcalde

Asdo.: Francisco Quintela Requeijo

 

Descargas de archivos