ANUNCIO DE LICITACIÓN DA OBRA DO PMA 2016 "MELLORA ZONA VERDE ESPENUCA"

08/02/2017

Contenido

Anuncio de licitación da obra “Mellora zona verde Espenuca

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN

 

Contratación da obra incluída no PMA 2016: Mellora zona verde Espenuca

 

I.- Obxecto do contrato: a execución da obra Mellora zona verde Espenuca

 

II.- Tipo de licitación: 23.594,67 €, IVE engadido

 

III.- Dependencia onde estará de manifesto o expediente administrativo: Secretaría Xeral do Concello de Coirós, Coirós de Arriba 16, 15316 Coirós. De luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas.

 

IV.- Prego de cláusulas administrativas que rexe o contrato: O prego de cláusulas administrativas particulares para a adxudicación do presente contrato de obra, por procedemento negociado sen publicidade obrigatoria, e con publicación de anuncio en Perfil do contratante foi aprobado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión de data 31/01/2017.-

 

V.- Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato, excluído o IVE.

 

VI.- Lugar e prazo de presentación de proposicións: no rexistro Xeral do Concello de Coirós en horario de atención ao público, no prazo de oito días naturais contados dende o día seguinte á publicación do presente anuncio no perfil do contratante, rematando ás 14,00 horas do último día de prazo (incluso a presentación por correo e xustificación da mesma).

 

Coirós, 7 de febreiro do 2017.

O alcalde

Asdo.: Francisco Quintela Requeijo

Descargas de archivos