Perfil del contratante

A continuación mostramos información sobre nomeamentos, candidaturas e contratos realizados polo concello.

ADXUDICACIÓN OBRA "SANEAMENTO EN ESPENUCA. CONCELLO DE COIRÓS"

12 de junio de 2013

Perfiles adxudicados

  Pola presente faise público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data seis de xuño de dous mil trece, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADXUDICACION OBRA MELLORA PRAZA PUBLICA EN COIROS DE ARRIBA

30 de abril de 2013

Perfiles adxudicados

Que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data vinte e cinco de abril de dous mil trece, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a documentación ...

Ver información completa

Adxudicación "Instalación solar fotovoltaica illada na Casa de ...

07 de febrero de 2013

Perfiles adxudicados

Pola presente se fai publico que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día once de xaneiro de dous mil trece, visto o informe realizado polo técnico, resulta que para a execución da obra ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN DEFINITVA OBRA, POS 2012, “MELLORA ILUMINACIÓN ...

26 de septiembre de 2012

Perfiles adxudicados

Polo presente faise público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local de data tres de agosto de dous mil doce, visto que a empresa cuxa oferta foi considerada máis vantaxosa, presentou a ...

Ver información completa

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRA “INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA ...

14 de mayo de 2012

Perfiles adxudicados

  PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Pola presente se hace público que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día dezanove de abril de dous mil doce, visto o informe realizado polo técnico ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO POS 2011, OBRA ...

30 de mayo de 2011

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a Xunta de Goberno Local en sesión feita o vinte e cinco de abril de dous mil once acordou contratar a realización da obra denominada “Pavimentación vieis non ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO SUBMINISTRACIÓN DUN CAMIÓN ...

30 de mayo de 2011

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a Xunta de Goberno Local en sesión feita o oito de abril de dous mil once acordou contratar a “subministración dun camión con plataforma, brazo articulado e ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO PCC 2011 “AMPLIACIÓN REDE ...

04 de mayo de 2011

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a Xunta de Goberno Local en sesión feita o vinte e cinco de abril de dous mil once acordou contratar a realización da obra denominada “Ampliación rede ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO PCC 2011 OBRA “AMPLIACIÓN ...

04 de mayo de 2011

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a Xunta de Goberno Local, en sesión feita o día vinte e cinco de abril de dous mil once acordou contratar a realización da obra denominada “Ampliación rede auga ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN CONTRATO POS 2011, OBRA “DOTACIÓN ...

04 de mayo de 2011

Perfiles adxudicados

Pola presente faise público que a Xunta de Goberno Local en sesión feita o vinte e cinco de abril de dous mil once acordou contratar a realización da obra denominada “Dotación de iluminación ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA OBRA “REFORMA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN ...

16 de agosto de 2010

Perfiles adxudicados

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día dezaseis  de agosto de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes, acordouse adxudicar definitivamente á empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA OBRA “AMPLIACIÓN SANEAMENTO EN QUEIRÍS E ...

28 de mayo de 2010

Perfiles adxudicados

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día vinte e oito de maio de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes, acordouse adxudicar definitivamente á empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA OBRA “ILUMINACIÓN PÚBLICA PARA ...

24 de mayo de 2010

Perfiles adxudicados

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día doce de maio de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar definitivamente coa empresa “Obras ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “AMPLIACIÓN SANEAMENTO EN QUEIRÍS ...

19 de abril de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día catorce de abril de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “ILUMINACIÓN PÚBLICA PARA ...

19 de abril de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día catorce de abril de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “ACERAS XORA-FONTELO 3ª FASE E ...

23 de marzo de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día quince de marzo de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “INSTALACIONS DE AFORRO ENERXÉTICO ...

23 de marzo de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día quince de marzo de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “INSTALACIÓNS DE AFORRO ENERXÉTICO ...

23 de marzo de 2010

Provisionais

Pola presente comunícase que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día quince de marzo de dous mil dez, por unanimidade dos asistentes acordouse contratar provisionalmente coa empresa ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL “MELLORA E ADAPTACIÓN PARQUES INFANTÍS ...

16 de noviembre de 2009

Provisionais

Pola presente comunícase que a Xunta de Goberno Local, en sesión feita o dezaseis de novembro de dous mil nove, por unanimidade dos asistentes acordou adxudicar provisionalmente a obra denominada ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL “MELLORA E ADAPTACIÓN PARQUES INFANTÍS ...

16 de noviembre de 2009

Provisionais

Pola presente comunícase que a Xutna de Goberno Local, en sesión feita o dezaseis de novembro de dous mil nove, por unanimidade dos asistentes acordou adxudicar provisionalmente a obra denominada ...

Ver información completa

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “MEJORA DE INSTALACIONES DE ...

04 de noviembre de 2009

Provisionais

Pola presente comunícase que a Xunta de Goberno Local, en sesión feita o 3 de novembro de 2009, por unanimidde dos asistentes acordou adxudicar provisionalmente a obra financiada pola Deputación ...

Ver información completa

AXUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA “PAVIMENTACIÓN VIAS ARMEA, COLANTRES ...

01 de junio de 2009

Provisionais

Pola presente se comunica que en sesión feita pola Xunta de Goberno Local o día 8 de maio de 2009, por unanimidade dos asistentes, adxudicouse provisionalmente á empresa Construcciones Rocha ...

Ver información completa

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA ARQUITECT/A TECNICO, A ...

15 de mayo de 2009

Perfiles abertos

Por resolución da Alcaldía de data 11 de maio de dous mil nove, acordouse convocar procedemento para contratación temporal dun/ha arquitecto/a tecnico, a medio xornada, cuxa contido e o seguinte ...

Ver información completa

LICITACIÓN PARA “ADQUISICIÓN DUN TRACTOR CON DESBROZADORA E ...

14 de mayo de 2009

Perfiles abertos

Por resolución de la Alcaldía de fecha siete de mayo de dos mil nueve se acordó sacar a licitación el suministo de un tractor con desbrozadora y otras herramientas, con las características y ...

Ver información completa

Ir a la página: 123