LEI DE MONTES: distancias mínimas para as novas repoboacións forestais

Escrito por Website do concello de Coirós el 08 de mayo de 2018

Recordamos a todos os propietarios/as de parcelas que, antes do 31 de maio de 2018, deberán ter cumpridas as obrigas que establecen as leis 3/2007 de prevención e defensa contra incendios forestais de galicia, Lei 7/2012 de montes de Galicia, e a lei 2/2016 do solo e urbanismo de Galicia.

Recordamos que está prohibido plantar en: suelo urbano, suelo de núcleo rural, suelo urbanizable e suelo rústico de especial protección agropecuaria.

Ver Anexo II. Distancias mínimas lei de montes