CONVOCATORIA DE PLENO PARA O 11 DE XANEIRO DE 2018

Escrito por Website do concello de Coirós el 10 de enero de 2018

De orde do señor alcalde, convócase sesión ordinaria de pleno da corporación municipal, que terá lugar no salón de sesións da casa do concello o próximo xoves día 11 de xaneiro ás 21 horas do serán.

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR

2. PADRÓN DA TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO 2018

3. MOCIÓN BNG TRAMITACIÓN MODIFICACIÓNS CATASTRAIS

4. MOCIÓN BNG ACCESO A FONDOS ARQUIVO MUNICIPAL

5. INFORME ALCALDÍA

6. ROGOS E PREGUNTAS

 

En Coirós, a 10 de xaneiro de 2018